סימוכין התרעה: 12797

תאריך: 07/07/2022

לכבוד
XXXXXXXXX


תחומים דתות קבועים

הנדון: מתן מענה לסיכון בטיחותי בבתי כנסת חריגים 2022

XXX שלום,

המשרד לשירותי דת מאפשר לרשויות מקומיות להגיש בקשות לבניית בתי כנסת במסגרת וועדת חריגים. הובהר כי סעיף החריגים נועד לתת מענה לבעיות חריגות במיוחד להן לא נמצא מענה במסגרת התבחינים הרגילים.

 

הבקשות ידונו לפי אמות המידה הבאות:

המרחק בין מיקום המבנה המבוקש לקיומו של מבנה אחר היכול ליתן מענה לאותה אוכלוסיית מתפללים. סכום התמיכה לפי סעיף זה יעמוד על-סך של 600 אלף ש"ח. מתן מענה לסיכון בטיחותי במבנה קיים. סכום התמיכה לפי סעיף זה יעמוד על-סך של עד 150 אלף ש"ח.

 

למידע נוסף יש לפנות למסמכים המצורפים שלהלן.

 

הפרטים:

 1. מקור: מרכב"ה, 14922
 2. גורם מפרסם: המשרד לשירותי דת
 3. תאריך פרסום: 07/07/2022
 4. תאריך אחרון להגשה:21/08/2022
 5. סוג תמיכה: רגילה
 6. סוג הוצאה: שוטף
 7. תנאי סף עיקריים: בית הכנסת ישמש לתפילה ויפעל לכל הפחות פעמיים מידי שבת/חג, פעילות זו תהיה פתוחה לכלל הציבור.
 8. קישור למודעה
 9. קישור לתבחינים
 10. אופן ההגשה: באמצעות פורטל מרכבה.
 11. לבירורים ושאלות הבהרה יש לפנות אל: המשרד לשירותי דת מר אהרון עמנואל ממונה על הקול קורא במייל aharone@dat.gov.il או בטלפון 02-5311106.

 

לעדכונכם בברכה,

אָרְמָה ניתוח מידע

מערכת מיצוי קולות קוראים ותמיכות

 

 

טל' 077-5605011 | פקס 073-7691040 | אתר החברה | מייל